Πρόσκληση συμμετοχής στην θερμοκοιτίδα Invent ICT

26230978 1655445831181909 907877089295630703 N

Οι Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, ο κόμβος ΕΠΙ.νοώ του
ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Industry Disruptors – Game
Changers (ID – GC) αρχικά αλλά και το σύνολο των πολυτεχνικών σχολών της χώρας
σε δεύτερο στάδιο, συμπράττουν με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία ενός
εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων
(Θερμοκοιτίδα) που θα:


 
- συμβάλλει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ανάπτυξης του τομέα
υψηλής τεχνολογίας της ελληνικής οικονομίας
- στηρίξει έμπρακτα την ελληνική επιχειρηματικότητα
- παρέχει εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων &
στήριξη του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού με προστιθέμενη αξία
- βοηθήσει στην προσπάθεια συγκράτησης της φυγής νέων επιστημόνων
υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό
- εξελίξει μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα.
Η συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ενός εντατικού
προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων (incubation), με
βάση τη θερμοκοιτίδα και το πρόγραμμα υποστήριξης του κόμβου ΕΠΙ.νοώ
 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1. Αντικείμενο προγράμματος
Το πρόγραμμα θα προωθήσει την ανάδειξη νέων δρόμων και ευκαιριών στην
επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της επιχειρηματικότητας
εντάσεως γνώσης και με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, δίνοντας τη δυνατότητα διεξόδου σε νέους και νέες που
ενδιαφέρονται να ενασχοληθούν με τον κλάδο, δίνοντάς τους πρόσβαση τόσο στα
μέσα, την πληροφορία, την συμβουλευτική αλλά και στη δικτύωση με άλλα μέλη.
Αποτελεί ένα πρόγραμμα πρακτικής επιχειρησιακής ανάπτυξης, σχεδιασμένο με
τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει με προτεραιότητα στους φοιτητές, τους ερευνητές
και τους απόφοιτους του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελληνικής
Επικράτειας και δυνητικούς επιχειρηματίες να δημιουργήσουν, διαχειριστούν και
να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η έμπρακτη προώθηση της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στη χώρα και ευρύτερα η ανάδειξη της συμβολής της στην
αντιμετώπιση του φαινομένου του brain drain, δηλαδή της μετανάστευσης νέων
υψηλά εξειδικευμένων επιστημόνων στο εξωτερικό. Παράλληλα, το πρόγραμμα
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών
στην εμπορική αξιοποίηση – εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην
ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στην ευρύτερη οικονομία, οι οποίες μπορούν να
παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
2.2. Οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος επώασης (incubation)
Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 12 μήνες. Το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα περιλαμβάνει την περίοδο συγκέντρωσης και αξιολόγησης προτάσεων και
τους κύκλους «επώασης» και «αποφοίτησης» (incubation & graduation) των
ομάδων που κατέληξαν στη σύσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων στον ευρύτερο
τομέα της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
2.2.1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή προτάσεων
Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από ενδιαφερόμενα σχήματα
που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αξιολογητές από την ακαδημαϊκή
κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα θα εξετάσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, με
σκοπό την προεπιλογή 30 ομάδων που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση
αξιολόγησης.
2.2.2. Α φάση επώασης
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής οι ομάδες που θα προκριθούν θα
μορφοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, θα προσδιορίσουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο για την υλοποίησή της και παράλληλα θα εξετάσουν
δυνατότητες για συνέργειες με άλλα startups εντός της θερμοκοιτίδας. Στη φάση
αυτή, με την υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών από τον διεθνή χώρο, οι
ομάδες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους με τη μορφή μιας συγκροτημένης
πρότασης σε εξατομικευμένες συναντήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο μιας
Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να καταλήξει σε
έναν κατάλογο 20 ομάδων που θα ενταχθούν στη επόμενη φάση της θερμοκοιτίδας.
2.2.3. Β φάση επώασης
Η συγκεκριμένη φάση επικεντρώνεται στην υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας
και οι ομάδες που προκρίθηκαν, θα υποστηριχθούν με ένα εντατικό
εξατομικευμένο πρόγραμμα coaching διαρκείας έξι μηνών. Ειδικότερα, θα
διαμορφωθεί το business concept που θα στηρίζεται στα στοιχεία της ομάδας, στα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος/υπηρεσίας και στη δυναμική της
αγοράς. Επίσης, στη φάση αυτή θα ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός και οι
απαραίτητες δοκιμές για την εφικτότητα του προϊόντος/υπηρεσίας και η περαιτέρω
ανάπτυξη διαφόρων παραλλαγών του.
Στο στάδιο αυτό, θα εφαρμοστεί μεταξύ άλλων μια πολυεπίπεδη μεθοδολογία
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνεργασία με τον Βελγικό
οργανισμό SO Kwadraat (http://www.sokwadraat.be/index-eng.html ), ο οποίος
αποτελεί πρότυπο υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών και επιδεικνύει
ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leuven στο Βέλγιο. Συνεργασία θα προωθηθεί
και με το Erasmus Center of Entrepreneurship με έδρα το Rotterdam στην Ολλανδία.
Η συγκεκριμένη φάση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση του με την επιχειρηματικού
σχεδίου και τη συνολική αξιολόγηση του επιχειρηματικού εγχειρήματος.
Ταυτόχρονα, με την υποστήριξη του Προγράμματος, τα νεοφυή σχήματα θα
προχωρήσουν στην τεχνική και εμπορική διερεύνηση της αγοράς. Προς τούτο θα
έρθουν σε επαφή με χρήστες-δυνητικούς πελάτες με στόχο την αναζήτηση "willing
to pay customers", καθώς και την ανατροφοδότηση της διεργασίας σχεδιασμού και
ανάπτυξης του προϊόντος/υπηρεσίας με ευρήματα που προκύπτουν από την
καλύτερη διερεύνηση των απαιτήσεων των υποψηφίων χρηστών.
Επίσης, τα νεοφυή σχήματα θα έρθουν σε επαφή πιθανούς χρηματοδότες, ενώ
παράλληλα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δικτύωσής τους με άλλες επιχειρηματικές
προσπάθειες εκτός της θερμοκοιτίδας.
2.2.4. Γ φάση επώασης
Πρόκειται για την τελική φάση του προγράμματος, όπου οι ιδέες θα έχουν πλέον
υλοποιηθεί και η νεοφυής επιχείρηση θα είναι έτοιμη να αυτονομηθεί από τη
θερμοκοιτίδα. Στο στάδιο αυτό, εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα τουλάχιστον 10 ομάδες, οι οποίες θα οδηγηθούν, με την αντίστοιχη
εξειδικευμένη υποστήριξη, στη σύσταση επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα
εξεταστούν πιθανές συνεργασίες..
2.2.5. Αποφοίτηση (Graduation)
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις
διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του
προγράμματος αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων. Οι
δράσεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση των νεοφυών σχημάτων στα ΜΜΕ, την
ελληνική και τη διεθνή αγορά, τη συμμετοχή τους σε roadshows και άλλες ενέργειες
δικτύωσης, οι οποίες θα προσδώσουν δυναμική ώθηση στις νεοϊδρυθείσες
επιχειρήσεις.

Περισσότερα..

Επικοινωνία

Sales

Τηλ: +30 2821063941

Email: sales[at]hostsun[dot]com

Log in or Sign up